Hervannan Yrittäjät -sovelluksen käyttöehdot

Hervannan Yrittäjät -sovelluksen käyttöehdot

KÄYTTÖEHDOT

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Hervannan Yrittäjät ry:n, jonka Y-tunnus on 1022497-2 (jäljempänä Palveluntuottaja) ja Asiakkaan väliseen Sopimukseen. Asiakas tarkoittaa henkilöä, yritystä tai muuta yhteisöä, joka käyttää Hervannan Yrittäjien mobiilisovellusta (jatkossa Sovellus) ja sen tarjoamaa Palvelua, jolloin syntyy edellä mainittu Sopimus. Palveluntuottajaa ja Asiakasta kutsutaan asiayhteyden mukaisesti yksin Osapuoli ja yhdessä Osapuolet. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan yhdessä Palvelun erillisen Tietosuojaselosteen kanssa.

1. Sopimuksen syntyminen ja sen sisältö

Nämä Käyttöehdot sitovat Asiakasta siitä hetkestä lukien, kun Asiakas aloittaa Sovelluksen käytön, jolloin Asiakas ilmaisee samalla hyväksyvänsä Käyttöehdot ja Palvelun Tietosuojaselosteen. Nämä Käyttöehdot sitovat Palveluntuottajaa edellä mainitusta hetkestä lukien, mikäli Palveluntuottaja ei viiden (5) arkipäivän kuluessa kieltäydy Sopimuksen tekemisestä Asiakkaan kanssa. Osapuolten välisen Sopimuksen kaikki ehdot sisältyvät näihin Käyttöehtoihin ja Palvelun Tietosuojaselosteeseen. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

2. Palvelun tarkoitus

Asiakas saa Sovelluksen kautta tietoa Palveluntuottajan toiminnasta. Asiakas saa tietoa suoraan Sovelluksesta, minkä lisäksi Sovellus lähettää Asiakkaan mobiililaitteeseen ilmoituksia, jotka Asiakas voi halutessaan poistaa mobiililaitteensa asetuksista tai vaihtoehtoisesti poistamalla Sovelluksen mobiililaitteestaan. Lisäksi Sovellus mahdollistaa Asiakkaille (Hervannan Yrittäjien jäsenille) viestinnän Sovelluksen ilmoitustaulun kautta. Ilmoitustaulu on tarkoitettu tavanomaiseen, lainmukaiseen ja hyvien tapojen mukaiseen viestintään, kuten ilmoittamiseen ajankohtaisista tapahtumista, joilla on oletettavasti merkitystä Hervannan Yrittäjien jäsenille. Sovellus on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa ja lähtökohtaisesti suomeksi. Käyttäessään Sovellusta Asiakas sitoutuu käyttämään sen tarjoamaa Palvelua tässä kuvattujen tarkoitusten mukaisesti.

3. Henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen sekä muiden Palveluun talletettujen tietojen käyttäminen ja luovutus

Asiakas suostuu Osapuolten välisten sopimusvelvoitteiden toteuttamisessa tarvittavien henkilötietojensa tallentamiseen, käsittelemiseen ja käyttämiseen Palveluntuottajan toimesta.

Palveluntuottajalla on oikeus kerätä, muokata, yhdistellä ja muutoin käsitellä Palvelun toteutuksen yhteydessä talletettua ja Palvelun muodostamaa tietoa Palveluidensa toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Näistä seikoista määrätään lisäksi Palvelun Tietosuojaselosteessa.

4. Palveluntuottajan vastuu

Palveluntuottaja vastaa Palvelun teknisestä toimivuudesta ja saatavuudesta sekä Asiakkaan tietojen säilymisestä, eheydestä ja niiden muuttumattomuudesta, niissä rajoissa kuin näissä käyttöehdoissa määrätään.

5. Palvelun käyttäminen

Asiakas vastaa siitä, että hän käyttää Palveluita kulloinkin voimassa olevien Palveluntuottajan Verkkosivullaan ja/tai Sovelluksessa antamien ohjeiden mukaisesti sekä sitoutuu lukemaan ohjeet aina ennen Palveluiden käyttämistä, varmistuakseen niihin mahdollisesti tehdyistä muutoksista. Asiakas vastaa siitä, että hän ei käytä Palveluita lainvastaisiin tarkoituksiin eikä loukkaa mitään kolmansien oikeuksia eikä käytä Palveluita sopimattomiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin.

6.  Palveluiden häiriöt, käytön estyminen sekä vastuunrajoitukset

Palveluntuottaja pyrkii siihen, että Palvelu on häiriöttä Asiakkaan käytettävissä. Palveluntuottaja ei kuitenkaan takaa, että Palvelu toimii aina täysin häiriöttä ja Asiakas hyväksyy tämän. Asiakas ei ole oikeutettu korvaukseen palvelukatkoksista tai muistakaan häiriöistä, jotka estävät Palvelun käyttämisen tarkoitukseensa. Asiakas ei ole oikeutettu korvaukseen myöskään häiriöistä tai palvelukatkoksista aiheutuneista ansionmenetyksistään. Palvelukatkoksen tai muun häiriön kestolla tai laadulla ei ole Palveluntuottaja vastuuta lisäävää merkitystä.

Palveluntuottajalla on oikeus sulkea Palvelu tai osa siitä. Palveluntuottaja tiedottaa ennakoitavissa olevasta Palvelun käyttökatkoksesta verkkosivuillaan ja/tai Sovelluksessa. Palveluntuottaja ei ole mitenkään korvausvelvollinen suunnitellusta tai äkillisestä käyttökatkoksesta tai Palvelun sulkemisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista Asiakasta kohtaan.

Palveluntuottaja ei vastaa tietoverkkojen, palvelimien tai muiden laitteiden, Palvelun ohjelmien, haitallisten ohjelmien tai muiden ohjelmistojen ominaisuuksien, vikojen tai teknisten häiriöiden, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden eikä huoltojen tai asennustöiden Palvelulle ja/tai Asiakkaalle aiheuttamista vahingoista, eikä myöskään näin syntyneistä palvelukatkoksista ja niiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palveluntuottaja ei vastaa mistään Asiakkaalle koituneesta välillisestä tai epäsuorasta Palvelun aiheuttamasta vahingosta, missään olosuhteissa huolimatta siitä, mistä syystä vahinko on aiheutunut.

7. Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen

Palveluntuottajan ja Asiakkaan välinen Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Sopimus on voimassa niin kauan kuin Asiakas käyttää sovellusta tai pitää sen asennettuna mobiililaitteessaan. Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen lopettamalla Palveluiden käytön koska tahansa, poistamalla Sovelluksen mobiililaitteestaan, jolloin Palveluiden Käyttöoikeus päättyy välittömästi.

Palveluntuottaja voi irtisanoa Sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä sähköpostitse ja/tai Sovelluksessa tai muuten kirjallisesti Asiakkaalle.

Palveluntuottajalla on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi Asiakkaan rikkoessa olennaisesti näitä Käyttöehtoja tai Palveluntuottajan Verkkosivuillaan ja/tai Sovelluksessa antamia ohjeita tai voimassa olevia lakeja ja säädöksiä.

8. Immateriaalioikeudet

Kaikki Palveluntuottajan Verkkosivuun, Palveluun ja Sovellukseen liittyvät aineettomat oikeudet ovat ja pysyvät yksin Palveluntuottajan omistuksessa ja hallinnassa.

9. Tietojen luottamuksellisuus

Osapuolet sitoutuvat käsittelemään toisiltaan saamaansa tietoa asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja huolellisesti. Kumpikaan ei voi käyttää tai julkaista toisen antamaa tietoa luvatta tai käyttää tietoja muuhun kuin näiden Käyttöehtojen mukaiseen tarkoitukseen. Tämä kohta on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

10. Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntuottajalla on oikeus tehdä muutoksia näihin Käyttöehtoihin Palvelusta saatujen käyttökokemusten myötä tai muuten tarpeen mukaisesti. Muutokset eivät saa olla Asiakkaalle kohtuuttomia. Muutokset tulevat voimaan Palveluntuottajan ilmoittaessa niistä Asiakkaalle sähköpostitse ja/tai Verkkosivuillaan ja/tai Sovelluksessa.

11. Sopimussakko

Tämän Sopimuksen ehtojen rikkomisesta on Asiakkaan maksettava Palveluntuottajalle korvausta suhteessa aiheutettuun vahinkoon tai haittaan, kuitenkin vähintään 1.000 (tuhannen) euroa per rikkomus, ellei näissä Käyttöehdoissa muuta määrätä. Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan sellaista olennaista sopimusrikkomusta, jota ei ole korjattu 30 päivän kuluessa siitä, kun Palveluntuottaja on rikkojalle kirjallisesti rikkomuksesta ilmoittanut. Sopimussakon maksaminen ei oikeuta sopimusrikkomuksen jatkamiseen eikä poista Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin kuin Palveluntuottajan kärsimä vahinko ylittää sopimussakon määrän.

12. Ylivoimainen este

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta sellaisten seikkojen vuoksi, joiden Osapuoli voi osoittaa aiheutuneen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota Osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja, jonka seurauksia Osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää, eikä voittaa. Osapuoli, joka tahtoo vedota edellä tarkoitettuun seikkaan, on velvollinen viipymättä 14 päivän kuluessa kirjallisesti ilmoittamaan siitä toiselle Osapuolelle, samoin esteen lakkaamisesta.

Jos Sopimuksen täyttäminen edellä tarkoitetun seikan vuoksi viivästyy yli kolme (3) kuukautta, kummallakin Osapuolella on oikeus kirjallisin ilmoituksin purkaa tämä Sopimus ilman, että kummallakaan Osapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta toiselta Osapuolelta purkamisen takia.

Erikseen todetaan, että ylivoimaiseksi esteeksi luetaan Palveluntuottajan osalta mm. tietoliikennehäiriö, palvelunestohyökkäys, viranomaisen määräys, lakko, sota, kapina, pakko-otto, takavarikko, tulipalo, pandemia, valmiuslain käyttöönotto tai muu Palveluntuottajasta riippumaton ja ennakoimaton ylivoimainen este.

13. Sopimusten siirtäminen

Palveluntuottaja on oikeus siirtää tämä Sopimus ja siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle ilman Asiakkaan hyväksyntää. Tällöin Palveluntuottaja vapautuu kaikesta sopimusvastuusta Asiakasta kohtaan. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kenellekään ilman Palveluntuottajan kirjallista etukäteistä lupaa. 

14. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Palveluntuottajan kotipaikan käräjäoikeudessa. 

15. Lisätiedot ja yhteydenotot

Lisätiedot ja yhteydenotot tämän Sopimuksen osalta pyydämme osoittamaan Hervannan Yrittäjät ry:lle, ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen: hervannan@yrittajat.fi

Kattavammat ja ajantasaiset yhteystiedot löytyvät Hervannan Yrittäjien kotisivuilta osoitteesta: www.yrittajat.fi/pirkanmaan-yrittajat/hervannan-yrittajat

Postiosoite lisätietoja ja yhteydenottoja varten on:

Hervannan Yrittäjät ry

c/o Käännöstoimisto Magus

Hermiankatu 8 D

33720 Tampere