Hervannan Yrittäjät -sovelluksen tietosuojaseloste

Hervannan Yrittäjät -sovelluksen tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE (21.12.2020)

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Hervannan Yrittäjät ry:n (Y-tunnus on 1022497-2) mobiilisovelluksessa kerättäviä henkilötietoja ja niiden käyttöä. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan yhdessä sovelluksen erillisten käyttöehtojen kanssa.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Hervannan Yrittäjät ry

c/o Käännöstoimisto Magus

Hermiankatu 8 D

33720 Tampere

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö:

Mirka Lahti

Hallituksen puheenjohtaja

sähköposti: info@magus.fi

2. Milloin ja mitä tietoja kerätään

Hervannan Yrittäjät ry:n mobiilisovelluksen (jäljempänä myös ”sovellus”) käyttäjän (jäljempänä myös ”käyttäjä”) henkilötietoja käsitellään käyttäjän antaman suostumuksen perusteella. Suostumus syntyy, kun käyttäjä asentaa sovelluksen ja pitää sen asennettuna tai käyttää sitä.

Hervannan Yrittäjät ry (jäljempänä myös ”palveluntuottaja”) kerää sovelluksen käyttöön liittyviä yleisiä tietoja, kuten tiedon käyttöönoton ajankohdasta ja mobiililaitteen mallista. Nämä tiedot kertyvät sovelluskaupoista, joista sovellus on ladattavissa. Näitä kauppoja ovat Applen App Store (iOS-järjestelmille) ja Googlen Play Store (Android-järjestelmille). Käyttäessään näitä sovelluskauppoja käyttäjä hyväksyy niiden käyttöehdot.

Palveluntuottaja kerää myös käyttäjän mobiililaitteeseen liittyviä yleisiä tietoja, kuten malli, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja mobiiliverkon tiedot, jotta sovellus voi lähettää ilmoituksia käyttäjän mobiililaitteeseen. Näitä ilmoituksia lähetetään käyttämällä OneSignal-palvelua, jonka tietosuojaseloste löytyy täältä: https://onesignal.com/privacy_policy

Palveluntuottaja kerää lisäksi käyttäjän lähettämiä viestejä sovelluksen ilmoitustaululle sekä käyttäjän sähköpostitse lähettämää palautetta sovelluksesta. Ilmoitustaululle lähetetyt viestit tallennetaan Airtable-palveluun, jota hyödynnetään ilmoitustaulun ohella myös muutoin sovelluksen perustoiminnallisuudessa. Airtable-palvelun tietosuojaseloste löytyy täältä: https://airtable.com/privacy

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Palveluntuottaja käsittelee sovelluksen käyttäjän henkilötietoja sovelluksen käyttötarkoituksen mukaisen toimivuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi, kuten on kuvattu kohdassa 2. Lisäksi kohdassa 2. kuvattuun tapaan palveluntuottaja yksilöi sovelluksen käyttäjät tunnisteella, jotta on mahdollista lähettää ilmoituksia sovelluksen käyttäjien mobiililaitteisiin.

4. Tietojen säilytysaika

Palveluntuottaja säilyttää käyttäjien tietoja vain tarvittavan ajan edellä mainittujen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Käyttäjät voivat poistaa henkilötietonsa poistamalla sovelluksen mobiililaitteistaan. Poikkeuksen edelliseen muodostavat ilmoitustaululle jätetyt viestit, jotka poistetaan viimeistään kahden vuoden kuluessa niiden jättämisestä tai aiemmin käyttäjän pyynnöstä.

Edellä mainittujen säilytysaikojen lisäksi palveluntuottaja voi säilyttää käyttäjän tietoja myös pidempään, jos tämä on lainsäädännöllinen velvoite tai tämä on välttämätöntä palvelun toimivuuden ylläpitämiseksi teknologisiin seikkoihin liittyen.

5. Kenelle palveluntuottaja luovuttaa tietoja

Palveluntuottaja kunnioittaa sovelluksen käyttäjien henkilötietojen luottamuksellisuutta. Lähtökohtaisesti palveluntuottaja pyrkii rajoittamaan tietojen välittymistä eteenpäin kolmansille osapuolille. Palvelusta välittyy kuitenkin tietoa sovelluksen toimintaa tukeviin palveluihin, joita ovat erityisesti sovellusta tarjoavat sovelluskaupat, OneSignal-palvelu (jota käytetään viestien lähettämiseen käyttäjien mobiililaitteisiin) sekä Airtable-palvelu (joka tukee sovelluksen toiminnallisuutta ja johon tallennetaan ilmoitustaulun viestit). Näiden palveluiden tietosuojaselosteisiin on viitattu kohdassa 2. Käyttäjä suostuu mainituilta osin henkilötietojensa tallentamiseen, käsittelemiseen ja käyttämiseen. Näistä seikoista määrätään lisäksi sovelluksen käyttöehdoissa.

6. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Palveluntuottaja voi siirtää käyttäjien henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Lähinnä kyseeseen tältä osin tulevat sovelluksen toiminnallisuuden ylläpitämiseksi välttämättömät teknisluontoiset tiedot, kuten käyttäjän mobiililaitteen tunnistetieto ilmoitusten lähettämiseksi.

7. Käyttäjän oikeudet

Sovelluksen käyttäjällä on seuraavat oikeudet palvelun osalta tietosuojalainsäädännön mukaisesti (ohjeet näiden oikeuksien toteuttamiseen on listattu kootusti oikeuksien alapuolella):

Oikeus saada pääsy käyttäjän tietoihin eli oikeus tarkistaa omat tietonsa

Oikeus vastustaa käyttäjän tietojen käsittelyä

Oikeus korjata käyttäjää koskevat virheelliset tai epätarkat tiedot

Oikeus saada käyttäjän tiedot siirrettyä

Oikeus käyttäjän tietojen käsittelyn rajoittamiseen

Oikeus saada käyttäjän tiedot poistettua

Oikeus tehdä valitus sovelluksesta tietosuojaviranomaiselle.

Edellä mainitut oikeudet ovat rajoitettuja ja niiden käytännön toteutuminen on riippuvainen esimerkiksi siitä, millä oikeusperusteella palveluntuottaja käsittelee tietoja tai vaikuttaako tietojen käsittelyyn tai säilyttämiseen pakottavaa lainsäädäntöä. Palvelun teknisistä rajoituksista johtuen käytännössä usein ainoa mahdollisuus tietojen käytön rajoittamisen sijaan on käyttäjän tietojen kokonaisvaltainen poistaminen, jolloin käyttäjä ei voi enää käyttää sovellusta ilman tietojen uutta tallentamista.

Käyttäjä voi tarkistaa, mitä käyttäjän tietoja on tallennettu sovellukseen ja siihen liittyviin palveluihin ottamalla yhteyttä tämän tietosuojaselosteen alussa ilmoitettuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Samalla tavoin käyttäjä voi esittää pyynnön tietojensa korjaamiseksi tai niiden poistamiseksi, tai ottaa muutoin yhteyttä tietojaan koskevien oikeuksien pohjalta.

8. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Palveluntuottaja varaa oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Erityisesti sovelluksen kehittyessä on jatkossa mahdollista, että tietosuojaselostetta, kuten myös sovelluksen käyttöehtoja, muokataan uuden tilanteen mukaisiksi. Näistä muutoksista tiedotetaan olennaisilta osin sovelluksen kautta esimerkiksi sovelluksen uutisissa tai muutoin ilmeisellä tavalla. Tällöin käyttäjille varataan riittävästi aikaa poistaa sovellus ennen muutosten astumista voimaan, jos he eivät halua hyväksyä vireillä olevia muutoksia.

9. Suostumus

Asentamalla Hervannan Yrittäjät ry:n mobiilisovelluksen ja pitämällä sen asennettuna tai käyttämällä sitä käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ja siihen liittyvät sovelluksen käyttöehdot.